top of page

Privacy verklaring

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens

 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

  Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

  Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

  Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.
   

 • Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

Privacybeleid

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn. 

Gegevens Zorgverlener:

Alternatief Geneeskundig Centrum AH-SHI
Koperslager 1

5521 DE Eersel
0497-388785
info@ah-shi.nl

Gegevens therapeuten:

P.W.J. Peeters

Gegevens assistenten:

J.K.D.B Peeters


A.H. Peeters

 • verantwoordelijk voor gegevensbescherming
   

Gegevens Functionaris Gegevensbescherming:

P.W.J. Peeters

Alternatief Geneeskundig Centrum AH-SHI
Koperslager 1

5521 DE Eersel
0497-388785
info@ah-shi.nl

 

Gegevens gegevensverwerkers:
 

A. Abdalla
J.K.D.B Peeters
A.H. Peeters

 • verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Doel gegevensvastlegging

 

 

 • (para-)medische behandeling

 • verwijzing

 • administratie, maken van afspraken

 • innen van consultkosten

 • facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar

 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

 

Wij noteren in uw dossier

 • naam, adres, woonplaats

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • geboortedatum

 • zorgverzekeringsnummer

 

Bijzondere persoonsgegevens

 • Burger Service Nummer (BSN)

 • medische gegevens

 • zaken m.b.t. seksualiteit

 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)

 • contactgegevens van de huisarts

 

Bij minderjarigen < 16 jaar

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders

 • schriftelijke toestemming van beide ouders
   

Bewaartermijn dossier

 • 5 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)
   

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;

 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;

 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;

 • geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek
   

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.
 

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd  hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.
 

 • uw naam, adres, woonplaats

 • uw klantnummer en/of geboortedatum

 • mogelijk BSN

 • de datum van de behandeling

 • korte omschrijving van de behandeling

 • prestatiecode, bijvoorbeeld
  24104 acupunctuur

 • de kosten van het consult
   

Uw rechten:
 

 • Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens**;

 • Wij noteren uw toestemming in uw dossier;

 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;

 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*,**;

 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;

 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;

 • Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.
   

*   Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.

   Schriftelijk:
    AH-SHI
     Koperslager 1
     5521 DE Eersel

     Per mail:
     info@ah-shi.nl

 

** De door ons op te nemen informatie is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze         
    diensten. Uw gegevens zullen niet voor marketing doeleinde worden gebruikt.
    Wanneer u wenst dat wij staken met het bijhouden van uw data, of u niet akkoord
    gaat met het verschaffen van uw gegevens welke noodzakelijk zijn voor het
    aanbieden van onze diensten kunnen wij u derhalve niet (langer) van dienst zijn

 

Partijen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener.
 

Partijen hebben enkel inzage in:

 • naam, adres, woonplaats

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • geboortedatum

 • zorgverzekeringsnummer

 • Van Zon&Warmerdam: Administratie

 • Grafisis: ICT

 • Deltana+: verwerking naleveringen/bestellingen/zendingen van voorschrijvingen.

 • Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.
   

Met betrekking tot contact per email

 • gebruik beveiligd systeem
   

Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt

 • niet van toepassing
   

Met betrekking tot online afspraken maken

 • niet van toepassing
   

Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina

 • Berichten die u plaatst op het digitale gastenboek of onze Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.

 • Ons cookiebeleid is te vinden op de website.
   

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen

 • Technisch (beveiliging van dossiers, encryptie computer etc.)

 • Lokale camera bewaking

 • Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)
   

Meldplicht datalekken

 • Wij beschikken over een protocol datalekken.

 

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.

Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

bottom of page